پیشرفت فناوری اطلاعات دنیای کنونی که موجب افزایش رسانه های جمعی شده است، انسان امروز را با ازدحام اطلاعاتی مواجه کرده و بر بحرانهای محیطی افزوده است. شهرهای پرجمعیت، ظهور کلان شهرها و محیط های پرتراکم و پر ازدحام زندگی، پیامدهای افزایش جمعیت اند که با توجه به مناسبات و تعریف روابط جدید انسانی در قرن اطلاعات، نوعی زندگی با مشخصه بحرانهای عصبی برای زندگی انسان قرن بیست و یکم رقم زده اند. می توان گفت ازدحام جمعیت و ازدحام اطلاعات بر بحرانهای محیطی افزوده و به طور همزمان، اصلی ترین ویژگی شکل دهنده به پارادایم های زندگی انسان معاصر شده اند و همزمان ضایعات جسمی و روانی بسیاری را برای انسان به وجود آورده، بنابراین از میان عوامل متعدد تأثیرگذار و پدید آورنده بحران محیطی، سه عامل تراکم جمعیتی، ازدحام اطلاعاتی و بحرانهای زیست محیطی به خصوص فقدان ارتباط انسان با طبیعت نوعی بحران عصبی و روانی برای انسان معاصر آفریده و این بحران عصبی بر پیامدهای نامطلوب تأثیر مستقیم داشته است.

1-1: بیان مسئله

جمعیت شهری ایران در طی دهه های اخیر به خاطر عامل مهاجرت،رشد طبیعی، تبدیل روستا به شهر و الحاق تعداد زیادی روستا به شهر افزایش فراوانی یافته است . این افزایش، باعث تغییراتی در ساختار و همچنین بافت شهرهاگردیده است، به طوری كه جمعیت مهاجر در حاشیه شهرها اسكان یافته اند و این امر باعث افت كاركردهای شهری شده است، به گونه ای كه این جمعیت مازاد نیاز به خدمات متعدد شهری دارند و شهرها عمدتاً توان پاسخگویی به آنها را ندارند.

1-2: اهداف تحقیق

 • هدف اصلی تحقیق تحلیل فضایی – مکانی فضای سبز شهری در شهر انزلی است.

اهداف فرعی تحقیق عبارتند از :

 • شناسایی فضای سبز در شهر انزلی
 • تبیین پراکندگی فضای سبز در شهر انزلی
 • تبیین کارکردهای فضای سبز در شهر انزلی

-3: سوالات تحقیق

آیا سرانه فضای سبز موجود در شهر بندر انزلی در حد مطلوب می باشد؟

پیشرفت فناوری اطلاعات دنیای کنونی که موجب افزایش رسانه های جمعی شده است، انسان امروز را با ازدحام اطلاعاتی مواجه کرده و بر بحرانهای محیطی افزوده است. شهرهای پرجمعیت، ظهور کلان شهرها و محیط های پرتراکم و پر ازدحام زندگی، پیامدهای افزایش جمعیت اند که با توجه به مناسبات و تعریف روابط جدید انسانی در قرن اطلاعات، نوعی زندگی با مشخصه بحرانهای عصبی برای زندگی انسان قرن بیست و یکم رقم زده اند. می توان گفت ازدحام جمعیت و ازدحام اطلاعات بر بحرانهای محیطی افزوده و به طور همزمان، اصلی ترین ویژگی شکل دهنده به پارادایم های زندگی انسان معاصر شده اند و همزمان ضایعات جسمی و روانی بسیاری را برای انسان به وجود آورده، بنابراین از میان عوامل متعدد تأثیرگذار و پدید آورنده بحران محیطی، سه عامل تراکم جمعیتی، ازدحام اطلاعاتی و بحرانهای زیست محیطی به خصوص فقدان ارتباط انسان با طبیعت نوعی بحران عصبی و روانی برای انسان معاصر آفریده و این بحران عصبی بر پیامدهای نامطلوب تأثیر مستقیم داشته است.

1-1: بیان مسئله

جمعیت شهری ایران در طی دهه های اخیر به خاطر عامل مهاجرت،رشد طبیعی، تبدیل روستا به شهر و الحاق تعداد زیادی روستا به شهر افزایش فراوانی یافته است . این افزایش، باعث تغییراتی در ساختار و همچنین بافت شهرهاگردیده است، به طوری كه جمعیت مهاجر در حاشیه شهرها اسكان یافته اند و این امر باعث افت كاركردهای شهری شده است، به گونه ای كه این جمعیت مازاد نیاز به خدمات متعدد شهری دارند و شهرها عمدتاً توان پاسخگویی به آنها را ندارند.

1-2: اهداف تحقیق

 • هدف اصلی تحقیق تحلیل فضایی – مکانی فضای سبز شهری در شهر انزلی است.

اهداف فرعی تحقیق عبارتند از :

 • شناسایی فضای سبز در شهر انزلی
 • تبیین پراکندگی فضای سبز در شهر انزلی
 • تبیین کارکردهای فضای سبز در شهر انزلی

-3: سوالات تحقیق

آیا سرانه فضای سبز موجود در شهر بندر انزلی در حد مطلوب می باشد؟

1-4: فرضیه های تحقیق

 1. توزیع مکانی و فضایی، فضای سبز شهری در بندر انزلی نامناسب است.
 2. سرانه فضای سبز شهری در بندر انزلی کمتر از میزان استاندارد آن است.
 3. نحوه دسترسی جمعیت به فضای سبزی شهری در بندر انزلی نامناسب است.

1-5: روش تحقیق و مراحل آن

روش تحقیق در این كار توصیفی- تحلیلی بوده است كه با بهره گرفتن از پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه و
نقشه های شهری اطلاعات گردآوری شد. و با بهره گرفتن از نرم افزار EXCEL و SPSS کار پردازش و تجزیه
و تحلیل داده ها انجام گرفت.

1-5-1: روش گردآوری اطلاعات

برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای انجام تحقیق حاضر از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. بدین ترتیب که از مطالعات کتابخانه ای از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان انزلی و سالنامه آماری و مقالات و کتابهای تخصصی و اطلاعات موجود در سازمان های دولتی از جمله معاونت برنامه ریزی، شهرداری، سازمان فضای سبز و جهت تهیه نقشه های موضوعی از نقشه های سیاسی،توپوگرافی،زمین شناسی،خاک و کاربری اراضی در مقیاسهای مختلف استفاده شده است.در مطالعه میدانی نیز به تکمیل اطلاعات اسنادی اقدام به تکمیل پرسشنامه و تکمیل آن در محدوده مورد مطالعه شده است. همچنین در این بخش از مطالعات ، از طریق مشاهده ، مصاحبه و عکس اقدام به جمع آوری اطلاعات لازم شده است.

1-5-2: ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای به صورت فیش برداری ، جدول و کروکی و …. بانکهای اطلاعاتی بوده و در روش میدانی پرسشنامه و دوربین عکاسی می باشد.

1-6:جامعه آماری

جامعه آماری در این پژوهش مراجعه کنندگان به بوستانهای شهری در بندر انزلی می باشد. که حدود 384 پرسشنامه توسط مردم تکمیل شده است.

1-6-1: تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این مرحله داده های حاصل از پردازش تجزیه و تحلیل می گردد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری، برای رسم جداول و نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شده که جداول ترسیمی را به نمودار مبدل ساخته، برای پردازش اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است همچنین برای نمایش مصور داده ها وترسیم نقشه ها از نرم افزار ArcGIs استفاده شده است.

پایان نامه

 

1-4: فرضیه های تحقیق

 1. توزیع مکانی و فضایی، فضای سبز شهری در بندر انزلی نامناسب است.
 2. سرانه فضای سبز شهری در بندر انزلی کمتر از میزان استاندارد آن است.
 3. نحوه دسترسی جمعیت به فضای سبزی شهری در بندر انزلی نامناسب است.

1-5: روش تحقیق و مراحل آن

روش تحقیق در این كار توصیفی- تحلیلی بوده است كه با بهره گرفتن از پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه و
نقشه های شهری اطلاعات گردآوری شد. و با بهره گرفتن از نرم افزار EXCEL و SPSS کار پردازش و تجزیه
و تحلیل داده ها انجام گرفت.

1-5-1: روش گردآوری اطلاعات

برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای انجام تحقیق حاضر از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. بدین ترتیب که از مطالعات کتابخانه ای از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان انزلی و سالنامه آماری و مقالات و کتابهای تخصصی و اطلاعات موجود در سازمان های دولتی از جمله معاونت برنامه ریزی، شهرداری، سازمان فضای سبز و جهت تهیه نقشه های موضوعی از نقشه های سیاسی،توپوگرافی،زمین شناسی،خاک و کاربری اراضی در مقیاسهای مختلف استفاده شده است.در مطالعه میدانی نیز به تکمیل اطلاعات اسنادی اقدام به تکمیل پرسشنامه و تکمیل آن در محدوده مورد مطالعه شده است. همچنین در این بخش از مطالعات ، از طریق مشاهده ، مصاحبه و عکس اقدام به جمع آوری اطلاعات لازم شده است.

1-5-2: ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای به صورت فیش برداری ، جدول و کروکی و …. بانکهای اطلاعاتی بوده و در روش میدانی پرسشنامه و دوربین عکاسی می باشد.

1-6:جامعه آماری

جامعه آماری در این پژوهش مراجعه کنندگان به بوستانهای شهری در بندر انزلی می باشد. که حدود 384 پرسشنامه توسط مردم تکمیل شده است.

1-6-1: تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این مرحله داده های حاصل از پردازش تجزیه و تحلیل می گردد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری، برای رسم جداول و نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شده که جداول ترسیمی را به نمودار مبدل ساخته، برای پردازش اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است همچنین برای نمایش مصور داده ها وترسیم نقشه ها از نرم افزار ArcGIs استفاده شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...