بیان آماری این فرضیه به شکل ذیل است:

 

وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی نشده است. H0

 

وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است.. H1

 

جدول زیر مقادیر محاسبه شده در جدول برآورد ضرایب را برای متغیرهای موجود در پیش‌بینی محافظه کاری غیر شرطی نشان می‌دهد. خروجی نرم افزار و سایر جداول نرم‌افزار در پیوست آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۷ آزمون فرضیه دوم متغیرها محافظه کاری غیر شرطی ضرایب خطای استاندارد آزمون فرض مربعات کی دو والد درجه آزادی P-value (Intercept) ۰۱۲/۰- ۳۴۸۵/۰ ۰۰۱/۰ ۱ ۹۷۲/۰ LnAGE ۰۲۲/۰- ۰۵۰۷/۰ ۱۹۴/۰ ۱ ۶۵۹/۰ CFO ۳۰۸/۸ ۰۰۰۰/۰ ۷۸۷/۹ ۱ ۰۰۲/۰ GROWTH ۰۰۱/۰- ۰۰۰۹/۰ ۹۷۲/۰ ۱ ۳۲۴/۰ MB ۰۹۶/۰ ۰۲۱۶/۰ ۷۲۱/۱۹ ۱ ۰۰۰/۰ ROA ۰۰۱۱/۰- ۰۰۳۱/۰ ۱۲۹/۰ ۱ ۷۲۰/۰ LEV ۵۵۸/۰- ۴۶۶۲/۰ ۴۳۱/۱ ۱ ۲۳۲/۰ LnASSET ۰۶۶/۰- ۰۱۹۳/۰ ۶۷۲/۱۱ ۱ ۰۰۱/۰ [Struct=0] ۱۰۸/۰ ۰۴۷۴/۰ ۲۰۳/۵ ۱ ۰۲۳/۰ [Struct=1] ۰ . . . .

بر اساس آزمون تحلیل کواریانس انجام شده برای متغیر محافظه کاری غیرشرطی ‌بر اساس اثر متغیر STRUCT، مقدار p-value برابر ۰۲۳/۰ به دست آمد که چون این مقدار کمتر از ۰۵/۰ است پس فرض صفر رد می‌شود و می‌توان گفت:

 

“وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب تغییر محافظه کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است.”

 

ولی باید گفت که افزایش در قدرمطلق میزان محافظه کاری غیرشرطی رخ داده است و به دلیل مثبت بودن ضریب و منفی بودن مقادیر این میزان در واقع کاهش محافظه کاری غیرشرطی را شاهد هستیم و این کاهش نیز معنی‌دار است.

 

نمودار زیر میانگین محافظه کاری غیرشرطی را دو دوره قبل و بعد وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد.

 

نمودار ۴-۲ میانگین محافظه کاری غیرشرطی دوره قبل و بعد وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

 

۴-۴- خلاصه فصل چهارم

 

در این فصل ابتدا به بررسی و بیان ویژگی های توصیفی نمونه آماری تحقیق پرداخته شد. سپس تجزیه و تحلیل داده ها به دو روش توصیفی و استنباطی به منظور آزمون فرضیه‌ها ارائه گردید. همان‌‌طور که در جدول ۴-۸ ملاحظه می‌گردد در بررسی فرضیه ­ها به صورت مدل های جداگانه از فرضیه های مطرح شده، فرضیه‌ اول سطح معنی‌داری ۹۵ درصد تأیید نگردید فرضیه دوم در سطح خطای ۹۵ درصد مورد تأیید واقع شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۴-۸ خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق فرضیه متغیر مستقل متغیر وابسته مقدار احتمال نتیجه آزمون ۱ وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار قبل وبعد از سال ۱۳۸۶ محافظه کاری شرطی ۰۵۴/۰ رد فرضیه ۲ محافظه کاری غیرشرطی ۰۲۳/۰ تأیید فرضیه

فصل پنجم

 

نتیجه گیری

 

۵- فصل پنجم: نتیجه گیری

 

۵-۱- مقدمه

 

در فصل های پیشین به بررسی مبانی نظری، روش تحقیق و برآورد و آزمون مدل با بهره گرفتن از داده های واقعی پرداخته شد. این فصل از ۴ بخش تشکیل شده است که در بخش نخست به ارائه خلاصه ای از تحقیق و در بخش‌های بعدی به ترتیب به نتیجه گیری، تحلیل و مقایسه داده های تحلیل شده در فصل چهارم و همچنین محدودیت های تحقیق و در ادامه به ارائه پیشنهادهای کاربردی و برای محققین آینده که علاقمند به کار در این زمینه هستند، پرداخته می شود.

 

۵-۲- خلاصه تحقیق

 

در تحقیق حاضر هدف بررسی و شناسایی میزان تاثیرگذاری دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری مدیران شرکت های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و به منظور تحقق این هدف برای دو دوره ۲ سال قبل و ۲ سال بعد از اجرایی نمودن این دستورالعمل در دیماه۱۳۸۶ داده های محافظه کاری شرکت های نمونه با بهره گرفتن از مدل احمد و دولمان (۲۰۰۷) با الهام از مدل گیولی و هاین (۲۰۰۰) جهت محافظه کاری شرطی و مدل احمد و دولمان (۲۰۰۷) با الهام از مدل بیور و رایان (۲۰۰۰) جهت محافظه کاری غیر شرطی می‌باشد، استخراج گردید.

 

در راستای تحقق هدف تحقیق این سوال اصلی مطرح شد که آیا وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران محافظه کاری شرطی و غیر شرطی مدیران در تهیه گزارش‌های حسابداری را افزایش می‌دهد. در این راستا فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان شدند:

 

  1. وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری شرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است.

 

 1. وضع دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران موجب افزایش محافظه کاری غیرشرطی توسط مدیران در گزارشگری مالی شده است.

اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به دو دسته طبقه بندی می‌گردند. دسته نخست؛ اطلاعات مرتبط با مبانی و ادبیات تحقیق که از مقاله ها، پایان نامه ها و نشریه های معتبر علمی داخل و خارج از کشور فراهم می شود. دسته دوم؛ اطلاعات مالی بورس که از سامانه بورس و اوراق بهادار تهران و بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین و به کمک صورت های مالی حسابرسی منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار استخراج می‌گردد. در اجرای این تحقیق پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، در آزمونه فرضیه های تحقیق داده های مربوط به متغیرهای مدل احمد و دولمان (۲۰۰۷) که الهام گرفته از مدل بیور و رایان (۲۰۰۰) به عنوان ابزاری برای محافظه کاری شرطی و غیرشرطی، برای سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به عنوان دو سال قبل و ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به عنوان دوسال بعد جمع‌ آوری و میزان محافظه کاری بین این دو سال اندازه گیری می شود. انتخاب این دو سال قبل و بعد، به خاطر اجرایی شدن دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ دیماه ۱۳۸۶ می‌باشد. پس از اندازه گیری محافظه کاری برای هریک از شرکت‌ها در دو سال قبل و بعد از اجرای شدن قانون مورد نظر بر اساس آزمون آماری اجرا می‌گردد. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی با رویکرد کاربردی است؛ زیرا از یک طرف با بهره گرفتن از آمار توصیفی وضع موجود را بررسی می‌کند و از طرف دیگر در آزمون فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی بهره گرفته خواهد شد. در این تحقیق از نرم افزار آماری Spss استفاده شده است.

 

  1. Financial Accounting Standard Board (FASB) ↑

 

  1. Watts ↑

 

  1. Roychowdhury & Watts ↑

 

  1. LaFond & Watts ↑

 

  1. Asymmetric Timeliness Measure ↑

 

  1. Price ↑

 

  1. Bliss ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...